ඉවසීම සහ අමුතු ඇඟිලි — වෙනස

Have a question? Ask in chat with AI!

# ඉවසීම සහ අමුතු ඇඟිලි — වෙනස

මූලික භූමිකාව

আমাদের আশেপাশে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা আমাদের মনে ব্যাথা দেয়। এমন ঘটনাকে দুর্গটনা বলতে পারি, কারণ, এগুলো অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে। তবে, যখন কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করে অন্য কারো ব্যাথা দেয়, তাকে দুর্ঘটনা বলা যায় না। একে বলা হয় অপরাধ। অপরাধের মধ্যে অনেক রকম অপরাধ আছে। যেমন, খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি। এই ধরনের অপরাধের শাস্তিও খুব কঠোর হওয়া উচিত। কিন্তু, অনেক সময় অপরাধীরা শাস্তি থেকে রেহাই পায়। এর কারণ, আমাদের আইন অনেক দুর্বল।

ඉවසීම කුමක්ද?

অন্যকে ක্ষমা කිරීම හෝ එය ඔවුන් එල්ල කළ හානිය පිළිබඳ ඔබේ දුಃක, కోపය හෝ අකමැත්ත අනුමත කිරීම ඉවසීම ලෙස හඳුන්වයි. ඉවසීම යනු පහරදීමක්, අපහාසයක් හෝ වෙනත් කිසිදු අක්‍රමික ක්‍රියාවක් විසඳීමෙන් වැළකීම නয়. එය ඔබේ සෞඛ්‍යය සහ යහපත උපරිම කිරීම සඳහා ඔබේ අතීතය මග හරවා ඔබේ අනාගතය සඳහා ගමන ආරම්භ කිරීමයි.

අමුතු ඇඟිලි කුමක්ද?

শৈশবের যে অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের মনে ব্যাথা দেয়, সেই অভিজ্ঞতাগুলিকেই আমরা অপমান বলে থাকি। এমন অপমান আমাদের জীবনের বিভিন্ন সময় আমরা অনেকের কাছ থেকেই পেয়ে থাকি। তবে, এই সব অপমান যদি আমাদের মনে ব্যাথা দেয়, তাহলে আমরা সেই অপমানকে বড় বানিয়ে ধরে রাখি। আর সেই অপমানই আমাদের কষ্ট দেয়।

ඉවසීම සහ අමුතු ඇඟිලි අතර වෙනස කුමක්ද?

ইভাসন ও অপমানের মধ্যে মূল পার্থক্য হল ইভাসন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে আপনি আপনার অতীতের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলি মুক্তি দেন, যখন অপমান হল আপনার অতীতের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলির প্রতি আপনার প্রতিক্রিয়া। ইভাসন হল একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া যা আপনাকে আপনার অতীতকে ছেড়ে দিতে এবং আপনার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। অপমান হল একটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া যা আপনাকে আপনার অতীতে আটকে রাখে এবং আপনাকে আপনার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধা দেয়।

ඉවසීමේ වැදගත්කම

অপমানকে কাটিয়ে উঠতে এবং একটি সুখী এবং পূর্ণ জীবনযাপন করতে সক্ষম হতে অপমানকে এড়িয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। অপমানকে এড়িয়ে যাওয়ার অনেক উপায় রয়েছে, তবে সবচেয়ে কার্যকর উপায়টি হল আপনার অতীতকে মেনে নেওয়া এবং এটি থেকে শেখা। আপনি যখন আপনার অতীতকে মেনে নেন, তখন আপনি এটি থেকে শেখা শুরু করতে পারেন এবং আপনি ভবিষ্যতে একই ভুল করবেন না তা নিশ্চিত করতে পারেন। ইভাসন হল একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া যা আপনাকে আপনার অতীতকে ছেড়ে দিতে এবং আপনার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

අමුතු ඇඟිලි ඉවසීම

অপমানকে এড়ানো একটি সহজ কাজ নয়। তবে, এটি অসম্ভবও নয়। অপমানকে এড়াতে আপনি কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন। যেমন,

* আপনার অতীতকে মেনে নিন।
* আপনার অতীত থেকে শিক্ষা নিন।
* আপনার অতীতকে ক্ষমা করুন।
* আপনার অতীতকে ভুলে যান।
* আপনার বর্তমানে মনোনিবেশ করুন।
* আপনার ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করুন।

निष्कर्ष

অপমানকে এড়ানো একটি কঠिन কাজ কিন্তু অসম্ভব নয়। আপনি যদি উপরের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি আপনার অপমানকে কাটিয়ে উঠতে এবং একটি সুখী এবং পূর্ণ জীবনযাপন করতে সক্ষম হবেন।

# সাধারণত জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ

1. অপমান কী?

অপমান হল শৈশবের যে অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের মনে ব্যাথা দেয়, সেই অভিজ্ঞতাগুলিকেই আমরা অপমান বলে থাকি।

2. অপমানের কারণ কী?

অপমানের কারণ হতে পারে —

* শৈশবে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন
* শৈশবে অবহেলা বা উপেক্ষা
* শৈশবে যৌন নির্যাতন
* শৈশবে সহপাঠীদের দ্বারা বুলিং

3. অপমানের লক্ষণ কী?

অপমানের লক্ষণগুলি হল —

* অতীতের অভিজ্ঞতাগুলিকে বারবার মনে করা
* অতীতের অভিজ্ঞতাগুলির প্রতি অত্যধিক দুশ্চিন্তা করা
* অতীতের অভিজ্ঞতাগুলির কারণে বর্তমানে সমস্যা হওয়া
* অতীতের অভিজ্ঞতাগুলির কারণে ভবিষ্যতের প্রতি আশঙ্কা করা

4. অপমানের চিকিৎসা কী?

অপমানের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন,

* কাউন্সেলিং
* থেরাপি
* ওষুধ
* স্ব-সাহায্য গ্রুপ

5. অপমান থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়?

অপমান থেকে মুক্তি পেতে আপনি নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে পারেন। যেমন,

* আপনার অতীতকে মেনে নিন।
* আপনার অতীত থেকে শিক্ষা নিন।
* আপনার অতীতকে ক্ষমা করুন।
* আপনার অতীতকে ভুলে যান।
* আপনার বর্তমানে মনোনিবেশ করুন।
* আপনার ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করুন।


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись KO DĀVINĀT VECĀKIEM ZIEMASSVĒTKOS
Следующая запись KĄ GERIAU VALGYTI PUSRYČIAMS, PIETUMS IR VAKARIENEI