KECAP PANGPANJANGNA DI DUNYA

Have a question? Ask in chat with AI!

Dunia Lain: Ngalihat Langkung Jéér Kecap Pangpanjangna di Dunia

Pernahna teu mikir aya kecap pangpanjangna di dunia? Éta tangtu aya, sareng éta mangrupakeun hiji kecap anu ngagambarkeun hiji hal anu luar biasa panjang.

Tah, kecap pangpanjangna di dunia nyaéta methionylthreonylthreonylglutaminylarginylasparaginylarginylserineglycylphenylalanylprolylglycylglutamylasparaginylasparaginylvalylglutaminylserylalanylthreonylphenylalanylglutaminylcysteinylglutaminylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutaminylserylmethionylleucylglycylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylphenylalanylprolylglycylglutamylaspartylglutaminylarginylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucylglycylaspartylglutaminylvalylarginylserylglutamylglutaminylleucylalanylaspartylglycylleucylglycylaspartylglutaminylvalylserylisoleucylphenylalanylprolylalanylprolylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylglutaminylleucylcysteinylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylaspartylglutaminylleucylisoleucylthreonylasparaginylserylisoleucylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylisoleucylprolylglycylglutaminylisoleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylserylthreonylphenylalanylprolylglycylglutamylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylaspartylglutaminylasparaginylarginyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylaspartylglutaminylleucylisoleucylthreonylasparaginylserylisoleucylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylisoleucylprolylglycylglutaminylisoleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylserylthreonylphenylalanylprolylglycylglutamylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylphenylalanylglycylaspartylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylaspartylglutaminylleucylisoleucylthreonylasparaginylserylisoleucylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylisoleucylprolylglycylglutaminylisoleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylserylthreonylphenylalanylprolylglycylglutamylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylleucylglycylaspartylglutaminylvalylserylisoleucylphenylalanylprolylalanylprolylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylglutaminylleucylcysteinylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylaspartylglutaminylleucylisoleucylthreonylasparaginylserylisoleucylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylisoleucylprolylglycylglutaminylisoleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylserylthreonylphenylalanylprolylglycylglutamylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylleucylglycylaspartylglutaminylvalylserylisoleucylphenylalanylprolylalanylprolylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylglutaminylleucylcysteinylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylaspartylglutaminylleucylisoleucylthreonylasparaginylserylisoleucylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylisoleucylprolylglycylglutaminylisoleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylserylthreonylphenylalanylprolylglycylglutamylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylleucylglycylaspartylglutaminylvalylserylisoleucylphenylalanylprolylalanylprolylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylglutaminylleucylcysteinylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylaspartylglutaminylleucylisoleucylthreonylasparaginylserylisoleucylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylisoleucylprolylglycylglutaminylisoleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylserylthreonylphenylalanylprolylglycylglutamylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylleucylglycylaspartylglutaminylvalylserylisoleucylphenylalanylprolylalanylprolylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylglutaminylleucylcysteinylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylaspartylglutaminylleucylisoleucylthreonylasparaginylserylisoleucylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylisoleucylprolylglycylglutaminylisoleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylserylthreonylphenylalanylprolylglycylglutamylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylleucylglycylaspartylglutaminylvalylserylisoleucylphenylalanylprolylalanylprolylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylglutaminylleucylcysteinylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylaspartylglutaminylleucylisoleucylthreonylasparaginylserylisoleucylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylisoleucylprolylglycylglutaminylisoleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylserylthreonylphenylalanylprolylglycylglutamylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylleucylglycylaspartylglutaminylvalylserylisoleucylphenylalanylprolylalanylprolylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylglutaminylleucylcysteinylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylaspartylglutaminylleucylisoleucylthreonylasparaginylserylisoleucylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylisoleucylprolylglycylglutaminylisoleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylserylthreonylphenylalanylprolylglycylglutamylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylleucylglycylaspartylglutaminylvalylserylisoleucylphenylalanylprolylalanylprolylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylglutaminylleucylcysteinylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylaspartylglutaminylleucylisoleucylthreonylasparaginylserylisoleucylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylisoleucylprolylglycylglutaminylisoleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylserylthreonylphenylalanylprolylglycylglutamylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylleucylglycylaspartylglutaminylvalylserylisoleucylphenylalanylprolylalanylprolylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylglutaminylleucylcysteinylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylaspartylglutaminylleucylisoleucylthreonylasparaginylserylisoleucylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylisoleucylprolylglycylglutaminylisoleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylserylthreonylphenylalanylprolylglycylglutamylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylleucylglycylaspartylglutaminylvalylserylisoleucylphenylalanylprolylalanylprolylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylglutaminylleucylcysteinylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylaspartylglutaminylleucylisoleucylthreonylasparaginylserylisoleucylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylisoleucylprolylglycylglutaminylisoleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylserylthreonylphenylalanylprolylglycylglutamylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylleucylglycylaspartylglutaminylvalylserylisoleucylphenylalanylprolylalanylprolylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylglutaminylleucylcysteinylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserineglycylaspartylglutaminylleucylisoleucylthreonylasparaginylserylisoleucylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylisoleucylprolylglycylglutaminylisoleucylphenylalanylglutaminylglutaminylleucylglutaminylglutaminylisoleucylserylthreonylphenylalanylprolylglycylglutamylglutaminylleucylphenylalanylglutaminylleucylglycylaspartylglutaminylvalylserylisoleucylphenylalanylprolylalanylprolylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylglutaminylleucylcysteinylglutaminylisoleucylphenylalanylaspartylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutaminylvalylarginylserine.

Kecap Pangpanjangna di Dunya
*

Kecap pangpanjangna di dunya nyaéta methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglycylphenylalanylprolylphenylalanin. Pengucapanana nu pepek nyaéta, «meth-ee-oh-nyl-thr-eo-nyl-thr-eo-nyl-glu-tah-my-nyl-ar-gih-nyl-tyr-o-syl-gly-cyl-phen-yl-ala-nyl-pro-lyl-phen-yl-ala-nin.» Kecap ieu ngandung 264 huruf, sareng mangrupakeun hiji polipeptida, nu ngalibatkeun 20 asam amino. Dina basa Sunda, kecap ieu henteu ditepikeun dina kamus, sabab henteu dipaké dina basa Sunda. Aya anu nitah ieu mangrupakeun kecap atawa henteu. Eta téh lain kecap sajati, tapi mangrupakeun gabungan asam amino. Kecap ieu mangrupakeun kecap kimia, nu ilaharna dipaké dina bidang biokimia.

Kecap pangpanjangna anu kapanggih dina kamus basa Inggris nyaéta «floccinaucinihilipilification», anu ngandung 29 huruf.

Mangpaat kecap pangpanjangna di dunya
*

Sanajan seueur urang nu teu ngarti maksud kecap ieu sabab ukuranna nu panjang pisan, tapi kecap ieu mangfaatna keur jalma di dunya. Kecap ieu dipaké dina widang ilmiah jeung meukatna sababaraha hal di dunya. Kecap ieu dipaké dina widang biokimia jeung kedokteran. Kecap ieu dipaké pikeun ngaranan protein anu béda béda fungsi. Fungsi protein ieu mangrupakeun bagian penting tina prosés biologis anu penting. Kecap ieu dipaké dina bidang kedokteran pikeun ngaranan obat-obatan. Pasaréa obat-obatan pamake kecap ieu pikeun ngaranan obat nu paduli jeung urutan asam amino.

Apasih fungsi Kecap Pangpanjangna di Dunia?
*

Kecap pangpanjangna di dunia, nyaéta methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglycylphenylalanylprolylphenylalanin, mangrupakeun polipeptida anu ngandung 20 asam amino. Kecap ieu dipaké dina widang biokimia jeung kedokteran, sareng mangrupakeun bagian penting tina prosés biologis anu penting. Kecap ieu dipaké pikeun ngaranan protein anu béda béda fungsi. Fungsi protein ieu mangrupakeun bagian penting tina prosés biologis anu penting. Kecap ieu dipaké dina bidang kedokteran pikeun ngaranan obat-obatan. Pasaréa obat-obatan pamake kecap ieu pikeun ngaranan obat nu paduli jeung urutan asam amino. Kecap ieu mangrupakeun salah sahiji kecap pangpanjangna di dunya anu ngandung 264 huruf. Mangrupa kecap anu rumit, tapi mangrupakeun bagian penting tina biologi sareng kedokteran.

Penutup
*

Kecap pangpanjangna di dunya, methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglycylphenylalanylprolylphenylalanin, mangrupakeun kecap anu rumit, sawaréh penting tina biologi sareng kedokteran.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись KĀDAS IR ATŠĶIRĪBAS STARP INSTRUMENTĀLĀS MŪZIKAS ŽANRIEM
Следующая запись ШТА ЖЕНА СА ЦРНОМ КОСОМ САЊА