НАЙ -ДЪЛГАТА ДУМА В СВЕТА

Have a question? Ask in chat with AI!

Най -дългата дума в света

# Какво е най -дългата дума в света?

Най-дългата дума в света е лопадотемахоселахогалеокранолейпсоптероалиптодигалеокатапсидасмаймимакроперектрионикопсопсоптериалиптофелекиотералепсикомилитиокатагосиосифолидатокефалинокинкломменокикллопелокладиоселахогалеокранолейпсогангиоптералеелиоптокефаликиокераунофобиосифолаоникокераунофоболепитоптералепсигониопсилеоникотомативменопераймектериокиппеттериоаллиноникерамопипеттелеоперектрионикопсопсиофолидатокефалинокинкломменокиккиклепелокладиоселахогалеокранолейпсогангиоптералеелиоп-токефаликиокераунофобиосифолаоникокераунофоболепитоптералепсигониопсилеоникотомативменопераймектериокиппеттериоаллиноникерамопипеттелеоперектрионикоп. Тя има 195 букви и се намира в «Мит за старата комедия», написан от Аристофан през 425 г. пр. Хр.

# Състав на думата
Името означава „обществото на хората, които са извършили някаква грешка в празници на боговете Дионис и Аполон“.

# Произношение
Изговаря се като: lop-a-do-te-ma-cho-se-la-cho-ga-le-o-kra-no-lei-pso-pter-a-li-pto-di-ga-leo-ka-ta-psi-da-smai-mi-ma-kro-pe-rek-tri-o-ni-kop-so-pso-pter-e-a-li-pto-phe-le-ki-o-te-ra-lep-si-ko-mi-li-ti-o-ka-ta-go-si-o-si-pho-li-da-to-ke-pha-li-no-ki-nklo-mme-no-ki-kll-lo-pe-lo-kla-di-o-se-la-cho-ga-le-o-kra-no-lei-pso-ga-ngi-op-te-ra-le-e-li-op-to-ke-pha-li-ki-o-ke-rau-no-pho-bi-o-si-pho-la-o-ni-ko-ke-rau-no-pho-bo-le-pi-to-pte-ra-lep-si-go-ni-op-si-le-o-ni-ko-to-ma-tiv-me-no-pe-rai-me-kte-rio-kip-pe-tte-ri-o-al-li-no-ni-ke-ra-mo-pi-pet-te-le-o-pe-rek-tri-o-ni-kop.

# Къде се използва?
Тази дума се среща в пиеса на Аристофан „Мит за старата комедия“, датиращ от 425 г. пр. Хр. Въпреки това учените смятат, че думата е съществувала и преди това.

# Има ли практически смисъл?
Според текстовите доказателства най-дългата дума в света не е намерена да има някаква практическа употреба освен за изразяване на сложни идеи.

# Интересни факти

* Това е най-дългата дума в английския език.
* Това е най-дългата дума във всеки език.
* Тази дума е измислена от гръцкия драматург Аристофан.
* Той я е използвал в своята пиеса «The Assemblywomen».
* Това е дума, която е много трудна за произнасяне.
* Само малък брой хора ще могат да я произнесат правилно.

# Често задавани въпроси

В коя държава се среща думата?
* Гърция

Кого е описано в думата?
* Обществото на хората, които са извършили някаква грешка в празници на боговете Дионис и Аполон.

Къде се среща думата?
* В пиеса на Аристофан „Мит за старата комедия“, датиращ от 425 г. пр. Хр.

Кой е създал думата?
* Гръцкият драматург Аристофан.

В каква пиеса се среща?
*»The Assemblywomen»*


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись JAK ŘÍCT RODIČŮM O TĚHOTENSTVÍ
Следующая запись ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΌΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗΣ ΑΠΌ ΠΈΜΠΤΗ ΈΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ